"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

ve terekelerinin(aktif ve pasif malvarlıklarının) tespiti, belgelerinin çıkarılması-hatalı belgelerinin iptali, borca batık terekelerde işlemlerinin takibi.

aktiflerinin intikali, paylı mülkiyete çevirme, davaları, tereke temsilci tayinleri, muvazaalı satışların ve ehliyetsiz kimselerin yaptığı temliklerin iptali – tenkisi davaları. Vasiyetnamenin iptali ve tenfizi (yerine getirilmesi)  davaları gibi miras nedenli doğabilecek her nevi ihtilafın çözümünde hizmet verildiği gibi, ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması ve muhtemel ihtilafların önüne geçilmesinde (, ölünceye kadar bakma akitleri gibi) hizmeti verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site