"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Kamu gücü kullanan idari otoritelerin eylem ve işlemlerinden doğan -iptal ve tam yargı davalarının, Kamu ihale ve sözleşmelerinden doğan süreçlerinin takibi ile gibi konularda doğacak ihtilafların, Özelleştirme uygulamalarından doğacak ihtilafların, Kamu görevlilerinin özlük haklarının korunmasına yönelik atama – – geçici görevlendirme- gibi hususlardan doğacak itiraz ve süreçlerinin takibi konusunda müvekkillerine vermektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin, --idari para cezaları gibi maruz kaldığı yasal takiplerle ilgili müvekkillerinin hak ve menfaatlerini uzlaşma-itiraz ve iptal davası süreçlerinin takibi konusunda hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site