"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

verdiğimiz faaliyet alanları

 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

  Hisseli mülklerdeki ortaklığın giderilmesi davaları ve ihale süreçlerinin takibinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

 • Miras Hukuku

  Murisler ve terekelerinin(aktif ve pasif malvarlıklarının) tespiti, mirasçılık belgelerinin çıkarılması-hatalı mirasçılık belgelerinin iptali, borca batık terekelerde reddi miras işlemlerinin takibi.

 • İmar Hukuku

  Üst ölçekli imar planları ile revizyon-uygulama imar planlarından ve toplulaştırmadan doğabilecek kullanım amacı, emsal, konum gibi ihtilafların takibi ile itiraz ve iptal davası süreçlerinin takibi…

 • Aile – Mal Rejimleri Hukuku

  Boşanma davaları ile buna bağlı olarak tazminat, velayet, koruma tedbirleri, çocuk kaçırma ihtilafları, ziynet, eşya ihtilaflarının yanı sıra, mal paylaşımı vs.

 • Vesayet davaları

  Yaş – Akli yetersizlik yahut bağımlılık gibi sebeplerle maddi olarak istismar edilen, yahut malvarlığını yönetemeyen kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması konularında verilmektedir.

 • Kira Hukuku

  Müvekkillerimizin aktifinde yer alan taşınmazların kira takip – tahsilat işlemleri ile kira bedellerinin tespiti, artırılması ile uyarlama konularında ve tahliye ihtilaflarının çözümünde verilmektedir.

 • Maden Hukuku

  Rödevans sözleşmelerinin hazırlanması, devri-feshi konularında verildiği gibi, çeşitli gruplarda maden arama – işletme ruhsatlarından doğabilecek idari para cezaları ile ruhsat iptali davalarının takibi konusunda verilmektedir.

 • Ticaret Hukuku (Şirketler-Kooperatifler)

  Anonim, Limited, Komandit, Kollektif ve Adi şirketlerinin kurulması ve yönetimi süreçlerinde danışmanlık verilmesi, birleşme, devralma, ortaklıkların feshi, ortaklıktan çıkma….

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

  Marka – Patent – Faydalı Model – Endüstriyel Tasarım, Lisans haklarından doğabilecek, başvuru ve itiraz süreçlerinde danışmanlık verildiği gibi, iptal – hükümsüzlük – tecavüzün önlenmesi – tazminat davaları…

 • Ceza Hukuku

  Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukat ve danışman kadromuz ile cezai soruşturma ve kovuşturma altındaki kişilerin, mutlak surette hak ve menfaatlerinin korunması…

 • İdare ve Vergi Hukuku

  Kamu gücü kullanan idari otoritelerin eylem ve işlemlerinden doğan itiraz-iptal ve tam yargı davalarının, Kamu ihale ve sözleşmelerinden doğan itiraz süreçlerinin takibi ile iptal–fesih-yasaklama…

 • Sağlık Hukuku

  Bilgisizlik, deneyimsizlik ilgisizlik gibi kötü uygulamalar neticesinde, sağlık personelinin ve sağlık kurum-kuruluşlarının sorumluluklarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde hastaların,  hekimlerin…

 • Sigorta – Tazminat Hukuku

  Ağırlıklı olarak trafik kazalarından doğacak gerek şoför gerekse 3. kişilerin uğradığı geçici-daimi maluliyet, işgücü kaybı, bakıcı parası, tedavi gideri, hasar ve değer kayıpları…

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Ağırlıklı olarak iş kazaları ile meslek hastalıklarından doğan maddi-manevi tazminat davaları, iş akdinin feshinden doğan kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai gibi işçilik hak ve alacakları…

 • Tüketici Hukuku

  Mal veya piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler

 • İcra-İflas Hukuku

  Şirket ve kooperatifler ile gerçek kişilerin, her nevi alacak ve borçlarıyla takip, itiraz ve yargılama süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir. Alacaklarla ilgili malvarlığı tespiti-yasal…

Hizmet verdiğimiz faaliyet alanlarında hizmet almak için

Bizimle iletişime geçin…

Tıklayın
close

Copy and paste this code to display the image on your site